Projekt unijny 2.5

 
Beneficjent Sylwia Latkowska realizuje projekt
 
,,Rozwój SL FIT przez uruchomienie centrum odbudowy kondycji fizycznej osób z urazami i ograniczoną sprawnością ruchową z wykorzystaniem innowacyjnego analizatora wykorzystującego technologię pomiaru segmentalnej impedancji.,, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach.
 
Działanie 2.5 ,,Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP ,, Osi II ,,Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020.
 
Inwestycja obejmuje zakup kompleksowego wyposażenie dla centrum odbudowy kondycji fizycznej osób z urazami i ograniczoną sprawnością ruchową z wykorzystaniem innowacyjnego analizatora wykorzystującego technologię pomiaru segmentalnej impedancji.
 
Planowane efekty :
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju.Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego zarówno w skali lokalnej Sandomierza,regionalnej w skali woj.świętokrzyskiego ale także  zasięgu krajowego poprzez zaangażowanie obiektów noclegowych w obsługę turystów korzystajacych z rezultatów projektu. 
 
WARTOŚĆ PROJEKTU 238 620,00
DOFINANSOWANIE PROJEKTU 164 900,00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa